People of Kyokushin


Shihan Nik and Sensei Joy Cujic

Intensive training group with Shihan Gorai and Shihan Filho

‚ÄčIntensive Training Course Tokyo with Shihans Gorai, Corrigal and Uytenboughaart

Mt.Mitsumine training 2014